Oddlženie

 
 
 

phone+421 915 550 003

email office@restrukturalizacia-dedak.sk

 

 
 
 
 

Oddlženie je konanie, prostredníctvom ktorého sa dlžník-fyzická osoba môže zbaviť svojich dlhov, ktoré neboli uspokojené v konkurze z výťažku získaného speňažením jeho majetku. Proces oddlženia dlžníka je možné začať len po skončení konkurzu a splnení podmienok vyžadovaných zákonom. Tento novodobý inštitút mal zaviesť určité zrovnoprávnenie medzi fyzickými osobami a právnickými osobami, na ktoých majetok bol vyhlásený konkurz. Aktívne legitimovanou osobou  na podanie návrhu na oddlženie je dlžník - fyzická osoba, ktorý tak môže urobiť počas celého trvania konkurzu. V návrhu na oddlženie je dlžník povinný okrem všeobecných náležitostí návrhu preukázať aj poctivý zámer vynaložiť primerané úsilie vedúce k maximálnemu uspokojeniu pohľadávok veriteľov. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou na to, abý súd uznesením povolil oddlženie je, aby si počas konkurzu dlžník plnil všetky svoje povinnosti, t.j. uhrádzal pohľadávky proti podstate. O povolení oddlženia rozhoduje súd po preskúmaní predloženého návrhu dlžníka uznesením. Súd v uznesení o povolení oddlženia určí dlžníkovi skúšobné obdobie 3 rokov počas ktorých bude dlžník podliehať kontrole správcu. 

 

Na základe žiadosti klienta vypracujeme komplexnú analýzu možnosti oddlženia, zabezpečíme podanie návrhu na oddlženie, zastupovanie a poradenstvo počas celého priebehu oddlžovacieho procesu.