Reštrukturalizácie

 
 
 

phone+421 915 550 003

email office@restrukturalizacia-dedak.sk

 

 
 
 
 

 

Hlavným zámerom reštrukturalizácie je zabezpečiť pokračovanie v podnikateľskej činnosti dlžníka a dosiahnutie vyššej miery uspokojenia ako v prípade vyhlásenia konkurzu. Výsledkom úspešného procesu reštrukturalizácie je zachovanie prevádzkyschopného podniku alebo jeho časti a postupné uspokojovanie pôvodných veriteľov a riadne plnenie novoznikajúcich pohľadávok veriteľov. Reštrukturalizácia slúži na ozdravenie podniku a nie je možné ju viesť proti vôli Dlžníka. Procesom reštrukturalizácie sa dlžník môže čiastočne zbaviť dlhov.

 

Formálna reštrukturalizácia - jej proces je upravený v zákone č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácie a prebieha v troch štádiach:

 

Proces reštrukturalizačného konania začína vypracovaním testu reštrukturalizovateľnosti, due diligence a retšrukturalizačného posudku, ktorý vypracuje správca zapísaný do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Správca pri príprave posudku skúma finančnú a obchodnú situáciu dlžníka a reálnu uskutočniteľnosť procesu reštrukturalizácie. Na základe zistení v reštrukturalizačnom posudku správca odporučí alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka.

V zmysle ust. § 112 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie nevyhnutnými prílohami k návrhu na povolenie reštrukturalizácie sú:  

 • reštrukturalizačný posudok
 • zoznam majetku dlžníka
 • zoznam záväzkov dlžníka
 • zoznam osôb spriaznených s dlžníkom 
 • posledná riadna individuálna účtovná závierka spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou + správa auditora

 

Súd po doručení návrhu na povolenie reštrukturalizácie predmetný návrh preskúma a v prípade, že spĺňa všetky náležitosti začne reštrukturalizačné konanie na dlžníka. Uznesenie o začatí reštrukturalizačného konania zverejní v Obchodnom vestníku.

 

Reštrukturalizácia ako druhá fáza reštrukturalizačného konania sa začína jej povolením uznesením súdu. Po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie začína veriteľom dlžníka plynúť 30 dní na prihlasovanie svojich pohľadávok. V prípade, že si svoje pohľadávky v zákonnej lehote neprihlásia správca na ne neprihliada a stávajú sa nevymáhateľnými. Pri vypracovávaní reštrukturalizačného plánu je nevyhnutné zabezpečiť spoluprácu dlžníka, správcu a členov veriteľského výboru zvolených na schôdzi veriteľov. Plán musia spoločne nastaviť tak, aby bol reálne splniteľný a dlžníkom podľa prílevu finančných prostriedkov udržateľný. Reštrukturalizačný plán je listina upravujúca vznik, zmenu a zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia účastníkov. Predkladateľ plánu predloží reštrukturalizačný plán veriteľskému výboru do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie. Následne je reštrukturalizačný plán schváľovaný veriteľským výborom a schvaľovacou schôdzou veriteľov.

 

Po prijatí plánu schvaľovacou schôdzou predkladateľ plánu predloží súdu návrh na potvrdenie plánu súdom. Ak boli dodržané všetky povinnosti vyžadované zákonom súd uznesením potvrdí schválený reštrukturalizačný plán. Zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizacie zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konania a dlžník je povinný splniť plán. 

V záujme úspešného splnenia plánu sa môže ustanoviť, že po skončení reštrukturalizácie do splnenia plánu sa môže zaviesť nad dlžníkom alebo preberajúcou osobou dozorná správa. Cieľom zavedenia dozornej správy je vykonávanie dozoru v rámci zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii nad podnikateľskou činnosťou dlžníka tých subjektov , ktorí majú plniť plán v záujme jeho riadneho a včasného splnenia. Po úplnom splnení plánu dozorný správca zverejní v Obchodnom vestníku ukončenie dozornej správy.

 

V procese reštrukturalizácie zabezpečujeme pre klienta v postavení dlžníka nasledovné: 

 • vypracovanie testu reštrukturalizovateľnosti a due dilligence na základe ktorých posúdime vhodnosť vstupu dlžníka
 • do reštrukturalizácie 
 • spracovanie reštrukturalizačného posudku a návrhu na povolenie reštrukturalizácie 
 • právne a ekonomické poradenstvo počas celého trvania reštrukturalizácie 
 • služby správcu súvisiace s reštrukturalizačným konaním (prijímanie prihlášok, veriteľov a ich posudzovanie, zvolanie 
 • a uskutočnenie schôdze veriteľov ako aj schvaľovacej schôdze a iné)
 • príprava reštrukturalizačného plánu a odporučenie aplikácie vhodných metód reštrukturalizácie
 • návrh na potvrdenie plánu súdom 
 • vykonávanie funkcie dozorného správcu

 

Neformálna reštrukturalizácia prebieha bez účasti súdu za účelom pokračovania v podnikateľskej činnosti dlžníka. Po preskúmaní jeho finančnej a obchodnej situácie je nevyhnutné nastaviť finančný plán na najbližšie obdobie. V procese revitalizácie spoločnosti dochádza k čiastočnému uspokojeniu  pohľadávok veriteľov ale na základe mimosúdnej dohody.  

 

Náš tím realizuje oba typy reštrukturalizácie. Pre klienta vypracujeme podrobnú analýzu a navrhne možné riešenia danej situácie. V prípade potreby a na požiadanie klienta sa náš tím pokúsi zabezpečiť vstup investora s potrebným objemom finančných prostriedkov a nastaví finančný plán tak, aby bol udržateľný a reálne splniteľný pre dlžníka a uspokojivý pre veriteľov. Zároveň zabezpečíme komunikáciu a vyjednávanie s veriteľmi a oboznámime ich s potencionálnymi plánmi do budúcna.