Likvidácie

 
 
 

phone+421 915 550 003

email office@restrukturalizacia-dedak.sk

 

 
 
 
 

Likvidácia spoločnosti je upravená v ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Likvidácia je proces, ktorý nastáva po zrušení spoločnosti a vedie k jej zániku, okrem prípadu, keď zákon likvidáciu nevyžaduje. Likvidávciu spoločnosti môže nariadiť aj súd. V praxi najčastejšie vykonáva funkciu likvidátora štatutárny orgán za odmenu. Za podmienok ustanovených v spoločenskej zmluve môže byť do funkcie likvidátora ustanovená aj iná odborne zdatná nezávislá osoba, na ktorej sa spoločníci (akcionári) dohodnú na Valnom zhromaždení. Počas trvania procesu likvidácie je spoločnosť povinná k svojmu obchodnému menu pripojiť dodatok "v likvidácii". V prípade, že sa spoločnosť rozhodne vstúpiť do likvidácie na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia, je povinná túto skutočnosť dať zapísať do príslušného Obchodného registra. Tento zápis má však len deklaratórne účinky. Pokiaľ likvidátor zistí, že spoločnosť je v úpadku je povinný podať návrh na konkurz, ktorý má prednosť. Likvidátor speňažuje majetok spoločnosti, prijíma prihlášky veriteľov a zo získaných peňažných prostriedkov uspokojuje pohľadávky veriteľov. Ak po úplnom uspokojení veriteľov zostanú finančné prostriedky alebo majetok tento likvidátor rozdelí vlastníkom spoločnosti ako likvidačný zostatok.

 

Našim klientom vieme poskytnúť poradenstvo v celom procese likvidácie a v prípade potreby zabezpečiť aj osobu likvidátora.