Konkurzy

 
 
 

phone+421 915 550 003

email office@restrukturalizacia-dedak.sk

 

 
 
 
 

Konkurz je konanie, ktorého cieľom je uspokojiť pohľadávky veriteľov v čo najkratšom čase a najvyššej možnej miere z výťažku získaného speňažením majetku úpadcu.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov je konkurz možné začať na návrh dlžníka, veriteľa, likvidátora alebo inej osoby na základe tohto zákona. Základným predpokladom na to, aby návrh na vyhlásenie konkurzu mohol byť podaný je, aby dlžník bol v úpadku. Podľa ust. § 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii "dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predĺžený." Návrh na vyhlásenie konkurzu musí spĺňať všetky zákonom ustanovené náležitosti a navrhovateĺ zároveň musí zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu. V prípade, že súd zistí, že podaný návrh na vyhlásenie konkurzu obsahuje všetky podstatné náležitosti požadované zákonom, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania uznesením. 

 

Začatie konkurzného konania je prvé štádium, ktoré nastáva ešte pred vyhlásením konkurzu na majetok úpadcu. V rámci tohto konania súd ustanoví dlžníkovi predbežného správcu, ktorého hlavnou činnosťou je zisťovať či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze. Ak súd zistí, že majetok dlžníka postačuje na úhradu nákladov konkurzu, najneskôr do 10 dní vyhlási na majetok dlžníka konkurz.

Konkurz je vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Ide o druhé štádium, v ktorom správca zisťuje majetok úpadcu, prijíma prihlášky veriteľov, popiera a zisťuje ich pohľadávky a zvoláva schôdzu veriteľov. Až po konaní prvej schôdze veriteľov je správca oprávnený predmetný majetok úpadcu, spísaný do súpisu majetku, speňažiť. Po úplnom speňažení majetku, ukončení všetkých sporov správca pripraví návrh konečného rozvrhu výťažku, ktorý bezodkladne zeverejní v Obchodnom vestníku. Po uspokojení veriteľov z výťažku predaja majetku súd na návrh správcu zruší konkurz a následne odvolá správcu z funkcie. 

 

Klientom v postavení veriteľov poskytujeme poradenskú činnosť a zabezpečujeme ich zastupovanie v konkurznom konaní aj v sporoch s týmto konaním súvisiacich. Klientom v postavení úpadcu zabezpečujeme poradenstvo prípadne zastupovanie počas celého konkurzného konania.